Idealna tla
Vrsta tal pomembno vpliva na lastnosti vina. Matična osnova so terciarne mehke karbonatne kamnine iz obdobja pliocena in miocena.  Prevladujejo sivi laporji in apneni peščenjaki. Za lege v Jeruzalemskih goricah je značilna raznolikost tal od lahkih do srednje težkih. Na vrhovih in strminah so tla najpogosteje peščena in rahla, v nekoliko nižjih položnih legah pa ilovnata z več glinastih delcev. Tla so lažja, odcedna, zračna, ne preveč bogata. Zaradi preprečevanja erozije, ureditve vodnega režima, naravi prijaznejše pridelave in lažje obdelave so vsi vinogradi zatravljeni.